Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης TUV ITERCERT.

Σεβόμενη τους κανόνες δεοντολογίας στην εμπορική επικοινωνία, όπως αυτοί διατυπώνονται στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης - Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε), η εταιρεία μας είναι μέλος του ΣΕΕ (Συμβούλιο Ελέγχου & Επικοινωνίας)